Διπλώματα ευρεσιτεχνίας (πατέντες) στην Κύπρο

Η εγγραφή ενός διπλώματος ευρεσιτεχνίας (patent) στην Κύπρο, στην Ε.Ε. και διεθνώς είναι μια μακρά και απαιτητική διαδικασία που χρειάζεται τη συνεργασία και την αρμονική επικοινωνία όλων των εμπλεκόμενων φορέων: του αιτητή, των νομικών του αντιπροσώπων και των αρμόδιων αρχών.

Κι’ αυτό γιατί η συμπλήρωση των αιτήσεων και τα στοιχεία που απαιτούνται από τις αρχές είναι αρκετά και εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από τη φύση της εφεύρεσης και τα τεχνικά της χαρακτηριστικά. Επίσης, λειτουργούν αυστηρά χρονοδιαγράμματα.

Συνηθίζουμε να λέμε πως κάθε αίτηση για κατοχύρωση διπλώματος ευρεσιτεχνίας, μοιάζει με τον τρόπο που λειτουργεί μια μουσική ορχήστρα: δεν αρκεί να ακούγεται η μουσική μόνο από ένα μουσικό όργανο αλλά είναι απαραίτητο να υπάρχει αρμονία και σύνθεση όλων.

Η Κύπρος, ως χώρα μέλος της ΕΕ και αντισυμβαλλόμενο μέρος στις πιο σημαντικές διεθνείς συμβάσεις, δίδει πλήρη κατοχύρωση των πνευματικών και βιομηχανικών δικαιωμάτων. Επίσης το φορολογικό καθεστώς της διανοητικής ιδιοκτησίας στην Κύπρο, γνωστό ως “IP Box” , ανάμεσα στα άλλα προβλέπει εξαίρεση από το φόρο ποσοστού 80% για κάθε εισόδημα προέρχεται από τα δικαιώματα των πνευματικών δικαιωμάτων που ανήκουν σε κυπριακές εταιρείες.

Γι’ αυτό και είναι γεγονός ότι η Κύπρος αποτελεί τον ιδανικό προορισμό για κάθε εταιρεία ασχολείται με την καινοτομία, την τεχνολογία και τα διανοητικά δικαιώματα.

Αρκεί οι ενδιαφερόμενοι να αξιοποιήσουν τις ευκαιρίες που τους δίνονται!

Related Posts